Yuhua District, Changsha

Banqiao A Block in Yuhua District, Nanjing